Lapsehoidja koolitus

Koolituse eesmärk: Lapsehoidja koolituse õppekava on koostatud, lähtudes kutsestandardist Lapsehoidja, tase 4 (kinnitatud Tervishoiu ja Sotsiaaltöö Kutsenõukogus 08.12.2012) tulenevatest lapsehoidja kutseoskusnõuetest.

Vt. Lapsehoidja kutsestandard

 

Sihtrühm: Kõik, kes soovivad töötada lapsehoidjana ning sooritada Lapsehoidja kutseeksamit. 

 

Koolituse maht: 240 tundi, sisaldab 160 akadeemilist tundi teoreetilist õpet ning 80 tundi praktilist.

 

Koolitajad: pikaajalise lapsehoidjate koolitamise kogemusega  õppejõud; MTÜ Rahvakoolitus Elu (esmaabi); TÜ (seadusandlus).

 

Koolituse toimumise koht:

Koolituse päevad: .

Õppetöö algab:

 Koolituse maksumus:

Registreerumine koolitusele on lõppenud.

 

Koolituse sisu/teemad: 

Turvalise keskkonna tagamine lapsele

·         Töökeskkonna ohutus. Töötervishoid.

·         Ülevaade kutsealaga seotud õigusaktidest.

·         Majapidamis- ja koristustööd.

·         Tekstiilide, jalanõude ja rõivaste hooldus.

·         Kommunikatsioonivahendite kasutamine.

·         Olmetehnika kasutamine ja ohutusnõuete järgimine.

Lapse kasvu ja arengu toetamine

·         Lapse õigused, lastekaitse.

·         Lapse füüsiline, vaimne, emotsionaalne ja sotsiaalne areng, lapse arengu perioodid.

·         Arendava ja turvalise kasvukeskkonna kujundamine.

·         Eakohased päevategevused, nende kavandamine ja analüüsimine.

·         Lapse loovtegevused.

·         Lapse väärkohtlemine.

·         Eripsühholoogia ja -pedagoogika teoreetiline ülevaade.

Lapse hügieeniharjumuste kujundamine, juhendamine hügieeni täitmisel ja vajadusel abistamine

Lapse toitmine ja lapse abistamine söömisel

·         Kombeõpetus ja eetika.

·         Lapse eale vastav toitumine.

Lapse tervisliku seisundi jälgimine, tervise edendamine, haige lapse eest hoolitsemine

·         Lapse tervise edendamine.

·         Lapse tervist ohustavad tegurid.

·         Lastehaigused.

·         Haige imiku ja väikelapse hooldamine ning põetamine.

Koostöö vanematega, lapsehoiuteenuse osutamine.

·         Lapsehoidja töö korraldamine.

·         Koostöö lastevanematega.

·         Lapsehoidja kutse-eetika.

·         Lapsehoiuteenuse osutamine.

Esmaabi andmine

·         Lapse esmaabi.

 

Koolituse lõpetamine: programmi täitnud kursuslane saab tunnistuse kursuse läbimise kohta + tunnistuse esmaabi koolituse läbimise kohta.

 

Kontakt:
E-mail: